Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Infimed Sp. z o.o.

INFIMED Sp. z o. o.realizuje projekt pn. "Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Infimed Sp. z o.o." Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Celem projektu są wszelkiego rodzaju działania promocyjne tj. imprezy targowo-wystawiennicze, indywidualne misje gospodarcze, których zadaniem będzie promowanie wyrobów medycznych firmy Infimed Sp. z o.o., które mają szanse stać się produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych a jednocześnie promować Markę Polskiej Gospodarki. Firma Infimed Sp. z o.o. wystawiając swoje wyroby medyczne na europejskich i światowych imprezach targowych chce dzielić się swoją wiedzą ale przede wszystkim zbierać informacje zwrotne z rynku, które pozwolą na modernizację produktów oraz wprowadzanie innowacji w procesach produkcji. Najważniejszym jednak zadaniem, popartym doświadczeniem zdobytym do tej pory, jest zdobycie nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów, a co za tym idzie dalszy dynamiczny rozwój firmy.

Cele projektu:

Wnioskowany projekt wpisuje się w założenia zamieszczone w dokumencie "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020". Projekty dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej III, Działanie 3.3 - Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw przyczyniać się będą do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej.

Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw realizowane w ramach działania umożliwi przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwi dostęp do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

Chcąc sprostać powyższemu Firma Infimed Sp. z o.o. poprzez wszelkiego rodzaju działania promocyjne takie jak udział w imprezach targowo-wystawienniczych czy indywidualnych misjach gospodarczych chce wypromować, produkowane przez siebie wyroby medyczne, na rynkach światowych.

Planowane efekty:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 10
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 13 000 000.00 PLN
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 13 000 000.00 PLN

 

wartość projektu:

  • wydatki kwalifikowane: 998 400.00 PLN
  • wydatki ogółem: 1 131 556.30 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 748 800.00 PLN

adres INFIMED Sp. z o.o.
ul. Kabaty 1,
34-300 Żywiec,
Polska
tel/fax +48 33 861 40 96
email office@infimed.pl
NIP 553-251-29-67
REGON 243274947
KRS 0000463933
 
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego: 500 000 PLN
bank Bank Spółdzielczy
w Węgierskiej Górce
SWIFT POLUPLPR
 
78 8131 0005 0016 2492 2000 0010 PLN
PL02 8131 0005 0016 2492 2000 0020 EUR
PL23 8131 0005 0016 2492 2000 0030 USD

© 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: strony internetowe